Dịch là cơ hội cho người mua nhà?

Dịch là cơ hội cho người mua nhà? Nhiều nhận định cho rằng, dịch bệnh ...